Algemene voorwaarde

Artikel 1 – Algemene voorwaarden – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als opgenomen in dit document.
 2. Juicebrothers B.V.: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de wederpartij aanbiedt;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Wederpartij: een persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Juicebrothers B.V.
 5. Consument: De wederpartij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Juicebrothers B.V.;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Juicebrothers B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Bedrijf: De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met Juicebrothers B.V.
 8. Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op afstand.
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Juicebrothers B.V. ter beschikking stelt dat een wederpartij kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en Juicebrothers B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden – Gegevens van Juicebrothers

Juicebrothers B.V.

Adres: Joan Muyskenweg 32J, 1114 AN Amsterdam;

E-mailadres:  info@juicebro.com

KvK-nummer:  60735767

Btw-identificatienummer: NL854038590B01

 

Artikel 3 – Algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Juicebrothers B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Juicebrothers B.V. en de Wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Juicebrothers B.V. zijn in te zien en op verzoek van de wederpartij kunnen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar zijn, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Afwijkingen van de overeenkomst op afstand en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Juicebrothers B.V. zijn overeengekomen.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Algemene voorwaarden – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding ingesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen. Juicebrothers B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als Juicebrothers B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Juicebrothers B.V. niet.
 4. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Juicebrothers B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. De prijs inclusief belastingen;
 2. De eventuele kosten van verzending;
 3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
 7. De manier waarop de wederpartij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 8. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 9. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – Algemene voorwaarden – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de wederpartij (van het aanbod) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Juicebrothers B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Juicebrothers B.V. is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst en betaling elektronisch tot stand komt, treft Juicebrothers B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. Juicebrothers B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Juicebrothers B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. Juicebrothers B.V. zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van Juicebrothers B.V. waar de wederpartij met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Juicebrothers B.V. deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. De wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Juicebrothers B.V.
 • Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Juicebrothers B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 6 – Algemene voorwaarden – Herroepingsrecht

Vanwege de aard van de producten van Juicebrothers B.V. (vers en ingevroren producten met beperkte houdbaarheid) heeft de wederpartij niet de mogelijkheid de overeenkomst na de totstandkoming te ontbinden. Juicebrothers B.V. staat in voor de kwaliteit van haar producten. Bij het retourneren van de producten van Juicebrothers B.V. is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden kan Juicbrothers B.V. het recht van herroeping na totstandkoming niet honoreren.

*Met uitzondering van het product granola.

 

Artikel 7 – Algemene voorwaarden – De prijs en prijswijziging

 1. Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven
 3. De prijzen zijn inclusief of exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven, afhankelijk van het bestelbedrag.
 4. Juicebrothers B.V. is te allen tijde gerechtigd haar prijzen op de website te wijzigen.

 

Artikel 8 – Algemene voorwaarden – Conformiteit en garantie

 1. Juicebrothers B.V. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Juicebrothers B.V. fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Juicebrothers B.V. kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan Juicebrothers B.V. schriftelijk (per email) te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de toestand zoals de producten zijn geleverd.
 4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de wederpartij.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Juicebrothers B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn. Evenmin staat Juicebrothers B.V. in voor eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 6.  De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Juicebrothers B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Artikel 9 – Algemene voorwaarden – Levering en uitvoering

 1. Juicebrothers B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de wederpartij aan Juicebrothers B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal Juicebrothers B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij wederpartij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 1 dag voor levering bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht op een vergelijkbaar vervangend product (zie punt 9 hieronder) of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 2. Indien de wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien Juicebrothers B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de wederpartij deze aan Juicebrothers B.V. heeft verstrekt.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Juicebrothers B.V. het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Juicebrothers B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Juicebrothers B.V.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Juicebrothers B.V. tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Juicebrothers B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De wederpartij geeft bij de bestelling aan op welk moment hij/zij de bestelling wenst te ontvangen. De Wederpartij kan hierin nog wijzigingen doorgeven aan Juicebrothers B.V. tot 21.00 uur twee dagen voorafgaand aan de bezorgdag.
 9. Een meer specifieke bezorgtijd wordt de nacht tevoren via e-mail toegestuurd. Deze e-mail bevat een ‘track & trace’-link waarmee de wederpartij ‘realtime’ de status van de bezorging kan raadplegen. Tevens wordt op de ochtend van de bezorgdag een sms gestuurd met de bezorgindicatie. Deze specifieke bezorgtijd is slechts indicatief (zie: lid 6) en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend door de wederpartij.
 10. Indien de Wederpartij niet thuis is om de bestelling in ontvangst te nemen dan wordt indien mogelijk het pakket bij buren afgeleverd mits deze bereid zijn de inhoud in een vriezer c.q. koelkast te bewaren. De chauffeur kan slechts enkele minuten vertraging oplopen aangezien de routeplanning voor andere klanten niet onder druk kan komen te staan.
 11. Pakketten mogen alleen in het geval van tijdige en duidelijke instructies van de wederpartij onbeheerd worden achtergelaten in bijvoorbeeld schuren of tuinen.
 12. Indien de levering binnen het door de wederpartij gekozen tijdvak niet kan plaatsvinden buiten de schuld van de Wederpartij dan zal de chauffeur het pakket retour nemen en zullen er geen kosten voor nalevering worden verrekend.
 13. Indien de wederpartij wel thuis is geweest, maar de chauffeur gemist heeft en het pakket niet in ontvangst heeft kunnen nemen, zullen er toch kosten voor nalevering moeten worden berekend. Met de verstuurde mail (met de track & trace-link) en de SMS’jes wordt er immers alles aan gedaan de Wederpartij op de hoogte te stellen van de bezorgstatus.
 14. In het geval van een vertraagde bezorging zal de wederpartij hiervan op de hoogte worden gehouden middels een sms-bericht indien de klant een correct mobiel nummer heeft opgegeven.
 15. In het geval van een dusdanige vertraging waardoor de chauffeur buiten het door de wederpartij gekozen tijdvak arriveert, en de wederpartij niet meer in staat is het pakket aan te nemen, dan zal nalevering zo spoedig mogelijk kosteloos plaatsvinden.

 

Artikel 10 – Algemene voorwaarden – Abonnementen; duur, opzegging en verlenging

 1. De wederpartij kan een abonnement, die strekt tot het periodiek afnemen van producten na minimaal 2 leveringen opzeggen. De Wederpartij kan het abonnement maandelijks opzeggen 1 week vóór de nieuwe levering.
 2. Indien de opzegging van de Overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt na 1 week vóór levering zal de levering en bijbehorende (incasso)betaling voor de laatste keer moeten plaatsvinden.
 3. De wederpartij kan een overeenkomst die strekt tot het periodiek afnemen van producten, opzeggen na een minimale afname van 2 leveringen Indien de wederpartij niet de afgesproken hoeveelheid per jaar afneemt, of het jaarabonnement voortijdig wil afbreken, zal Juicebrothers B.V. in overleg en per individueel geval een passende oplossing treffen.
 4. De wederpartij mag de periodieke levering maximaal 8 weken per jaar pauzeren (verzetten) met zijn Juicebrothers account of door per mail contact op te nemen met Juicebrothers B.V.
 5. De pauze mag 1x per jaar worden gebruikt
 6. Een langere pauze dan deze 8 weken, dan zal het abonnement automatisch komen te vervallen.
 7. In speciale gevallen maken we een uitzondering voor langere pauzes. Dit wordt altijd per geval bepaald en moet schriftelijk (per email) worden aangevraagd.

 

Artikel 11 – Algemene voorwaarden – Betaling

 1. In de regel dient de wederpartij bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van Ideal of een andere op de website van Juicebrothers B.V. aangegeven betalingsmethode.
 2. Indien de wederpartij om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten geleverd worden.
 3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Juicebrothers B.V. te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft Juicebrothers B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag.
 5. Na de eerste levering vindt de betaling plaats via automatisch incasso per levering. De wederpartij geeft de volmacht voor het automatisch incasso op het moment van de eerste betaling.
 6. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Juicebrothers B.V. en de verplichtingen van de wederpartij jegens Juicebrothers B.V. onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 – Algemene voorwaarden – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Juicebrothers B.V. of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft.
 2. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Artikel 13 – Algemene voorwaarden – Klachtenregeling

 1. De wederpartij dient direct na levering te controleren of de geleverde producten in aantal en soort overeenkomen met zijn of haar bestelling. Indien dit niet het geval is dient de wederpartij dit direct door te geven aan Juicebrothers B.V. Juicebrothers B.V. zal er voorts voor zorgdragen dat de producten die niet zijn aangekomen zo spoedig mogelijk worden nageleverd.
 2. Juicebrothers B.V. registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er Juicebrothers B.V. alles aan gelegen om de Wederpartij een goede oplossing te bieden en eventueel te compenseren.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Juicebrothers B.V. nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Een bij Juicebrothers B.V. ingediende klacht wordt binnen een week verholpen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Juicebrothers B.V. binnen de termijn van 1 week geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Bij klachten dient een Wederpartij zich allereerst te wenden tot Juicebrothers B.V. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Wederpartij zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de wederpartij de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Juicebrothers B.V. als wederpartij stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Wederpartij betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Juicebrothers B.V. niet op, tenzij Juicebrothers B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Juicebrothers B.V., zal Juicebrothers B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 14 – Algemene voorwaarden – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Juicebrothers B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Juicebrothers B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Juicebrothers B.V. in redelijkheid niet van de wederpartij mag worden verlangd.
 3. Juicebrothers B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Juicebrothers B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 5. Zowel Juicebrothers B.V. als de wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 6. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Juicebrothers B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 7. Indien Juicebrothers B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Juicebrothers B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Algemene voorwaarden – Aansprakelijkheid

 1. Juicebrothers B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Juicebrothers B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  1. materiële schade aan de eigendommen van de wederpartij;
  2. redelijke kosten, die wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  3. redelijke kosten, die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  4. redelijke kosten, die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 2.  Juicebrothers B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Juicebrothers B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Juicebrothers B.V. is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Juicebrothers B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Juicebrothers B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Juicebrothers B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 6. Indien Juicebrothers B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Juicebrothers B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Juicebrothers B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Juicebrothers B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
 7. De Wederpartij dient de schade waarvoor Juicebrothers B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Juicebrothers B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Juicebrothers B.V. vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 16 – Algemene voorwaarden – Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Juicebrothers B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Juicebrothers B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Juicebrothers B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Juicebrothers B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 17 – Algemene voorwaarden – Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Juicebrothers B.V. en de door Juicebrothers B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Juicebrothers B.V. ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 18 – Algemene voorwaarden – Overig

 1. Op overeenkomsten tussen Juicebrothers B.V. en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 19 – Algemene voorwaarden – Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Juicebrothers B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten op afstand.
 3. Juicebrothers B.V. zal de wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.